16 de febrero de 2007

¿Celebran San Valentín los maltratadores?

El "Servizo Galego de Igualdade " acaba de editar una guía práctica para detectar si estamos ante una relación de malos tratos .
Es interesante porque contempla aspectos del maltrato que muchas veces pasan desapercibidos, por ser formas leves del mismo .
Probablemente, uno de los motivos que pueden" nublar" un maltrato en una pareja, será el estado transitorio de enamoramiento que subyace a toda relación .

No está de más que recordemos esto, después del "bombardeo comercial " del día de San Valentín (14 de febrero).

Así que para mujeres y hombres, os copio lo más interesante del documento, que aunque contempla maltrato del hombre hacia la mujer, yo personalmente, considero que aunque escasos , existen malos tratos de la mujer hacia el hombre.
Respeto la edición del texto en "galego", y añado la traducción para los que no entendáis esta lengua.


_Enténdese por malos tratos calquera acto de agresión que recibe a muller por parte do seu marido, parella ou familiar, que teña ou poda ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico, incluíndo as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, tanto se se produce na vida pública, coma na privada.
Se entiende por malos tratos cualquier acto de agresión que recibe la mujer por parte de su marido, pareja o familiar, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto se se produce en la vida pública, como en la personal.

_Maltrato físico
Provoca danos no corpo da muller, podendo producir fracturas, feridas, contusións, hematomas e, mesmo, a morte.
Labazadas, golpes.
Queimaduras.
Beliscos, tiróns de pelo, pinchazos.
Empuxóns.
Lanzamento de obxectos, uso de armas.
Intentos de estrangular, asasinar ou provocar abortos.

Provoca daños en el cuerpo de la mujer, pudiendo producir fracturas, heridas, contusiones, hematomas e, incluso, la muerte. Tortazos, golpes. Quemaduras. Pellizcos, tirones de pelo, pinchazos. Empujones. Lanzamiento de objetos, uso de armas. Intentos de estrangular, asesinar o provocar abortos.

_Maltrato psicolóxico
Produce desvalorización ou sufrimento nas mulleres. Esta violencia é máis dificil de delimitar; refírese a conductas de humillación, amedrentamento, etc. que perseguen a anulación da autoestima da víctima.
Humillación intensa e continuada, ridiculizacións.
Ameazas de violencia física.
Cambios de humor sen lóxica, berros.
Desaprobación continua, descalificacións.
Aillamento.
Control e vixiancia das accións da muller.
Insistencia en considerar á víctima tola, estúpida ou inútil.
Destrucción de obxectos con valor sentimental.
Privación de necesidades básicas, como o alimento, o sono, . .
Conductas verbais coercitivas como os insultos reiterados.

Produce desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Esta violencia es más difícil de delimitar; se refiere la conducta de humillación, amedrentamiento, etc. que persiguen la anulación de la autoestima de la víctima. Humillación intensa y continuada, burlas. Amenazas de violencia física. Cambios de humor sin lógica, gritos. Desaprobación continua, descalificaciones. Aislamiento. Control y vigilancia de las acciones de la mujer. Insistencia en considerar a la víctima loca, estúpida o inútil. Destrucción de objetos con valor sentimental. Privación de necesidades básicas, como el alimento, o sueño, . . .

_Maltrato sexual
Supón unha relacion sexual imposta contra a vontade da muller e/ou un trato degradante do seu sexo.
Agresión, coacción.
Abuso, forzamento.
Tocamentos.
Inducción á prostitución. Se nesa relación se produce unha penetración forzada considérase agresión sexual.

Supone una relación sexual impuesta contra la voluntad de la mujer y/o un trato degradante de su sexo. Agresión, coacción. Abuso, forzar. Tocamientos. Inducción a la prostitución. Si en esa relación se produce una penetración forzada se considera agresión sexual.

_Maltrato económico e material
Prodúcese ó excluír á muller do control dos recursos económicos; implica unha destrucción ou privación do sustento e/ou da propiedade.
Entrega de cantidades insuficientes de diñeiro para o mantemento das necesidades familiares.
Destrozo de mobles, privación de vehículos,..
Impedimento ou atranco da vida laboral da muller.
Acusación á muller de incompetencia por non saber administra-los cartos.

Se produce al excluir a la mujer del control de los recursos económicos; implica una destrucción o privación del sustento y/o de la propiedad. Entrega de cantidades insuficientes de dinero para el mantenimiento de las necesidades familiares. Destrozo de muebles, privación de vehículos,.. Impedir o dificultar la vida laboral de la mujer. Acusación a la mujer de incompetencia por no saber administrar el dinero.

_Maltrato social
Maniféstase na aldraxe verbal diante doutras persoas, así como no control das relacións externas, isto é, coa familia e cos amigos e amigas, ou das chamadas telefónicas.
Se manifiesta en el insulto verbal delante de otras personas, así como en el control de las relaciones externas, esto es, con la familia y con los amigos y amigas, o de las llamadas telefónicas.

Nun proceso de violencia os ataques van sendo cada vez máis frecuentes, máis intensos e perigosos, xerando un ciclo difícil de parar. De feito, os episodios de malos tratos non ocorren constantemente, senón dentro dun ciclo con tres fases:
En un proceso de violencia los ataques van siendo cada vez más frecuentes, más intensos y peligrosos, generando un ciclo difícil de parar. De hecho, los episodios de malos tratos no ocurren constantemente, sino dentro de un ciclo con tres fases:

_Fase de tensión
Nesta fase comezan os insultos e as primeiras demostracións de violencia; o agresor manifesta a súa hostilidade, pero non de maneira extrema. Calquera circunstancia ou incidente pode poñelo violento; por exemplo, que saúdes a un amigo, que chegues tarde, que compoñas con coidado o teu aspecto, etc.. Entón, é moi posible que ti intentes calmalo ou evites facer aquelas cousas que lle poden molestar, crendo, de maneira equivocada, que podes controlalo.
En esta fase comienzan los insultos y las primeras demostraciones de violencia; el agresor manifiesta su hostilidad, pero no de manera extrema. Cualquier circunstancia o incidente puede ponerle violento; como por ejemplo, que saludes a un amigo, que llegues tarde, que compongas con cuidado tu aspecto, etc.. Entonces, es muy posible que tu intentes calmarlo o evites hacer aquellas cosas que le pueden molestar, creyendo, de manera equivocada, que puedes controlarlo.

_Fase de agresión
A tensión iniciada vai seguir aumentando ata que, finalmente, se producen os comportamentos violentos graves en forma de abusos físicos, psíquicos, sexuais, materiais ou sociais.
La tensión iniciada va a seguir aumentando hasta que, finalmente, se producen los comportamientos violentos graves en forma de abusos físicos, psíquicos, sexuales, materiales o sociales.

_Fase de conciliación ou de arrepentimento
Despois das primeiras manifestacións de violencia el "arrepíntese", pídeche perdón, promete que non volverá a pasar. (....)Pero, cada día serán máis os momentos de tensión e de agresión e menos os de arrepentimento.
Ten isto en conta, segundo pase o tempo, resultarache máis doado recoñecelo como agresor e darte de conta de que tes un grave problema que enfrontar.

Después de las primeras manifestaciones de violencia él "se arrepiente", te pide perdón, promete que no volverá a pasar. (....)Pero, cada día serán más los momentos de tensión y de agresión y menos los de arrepentimiento. Ten esto en cuenta, según pase el tiempo, te resultará más fácil reconocerlo como agresor y darte cuenta de que tienes un grave problema que enfrentar.BONDAD O MALICIA _Falsalarma (videoclip violencia de género)

Un blogabrazo a todos los que crean que no son maltratadores.

Servizo galego de Igualdade
Traductor español<->galego

índice post


No hay comentarios: